Glosè

Anda bouch: gen ou ti po ki kouvri andan bouche lan

Bilan ekstansyon: tès, pwosedi ak imaj pou detèmine limit yon maladi.

Biyopsi: Yon pwosedi kote yo pran yon moso tisi nan kò yon moun pou konfime dyagnostik la.

Blas: selil san karakterize pa imatirite yo, tipik nan lesemi.

Chimyoterapi «chimyo»: tretman ak medikaman ki touye selil kansè yo. Yo ka bay li pou bwè nan bouch,oswa nan venn, lokal , anndan ou atè (ki se ou veso sangen).Medikaman yo itilize pral depann de dyagnostik kansè a. Efè segondè pou yon ti kras tan lè yon moun ap pran chimyoterapi gen ladann cheve ou tonbe , kè plen, vomisman, blesi anndan bouch, kò kraze, oswa  risk pou atrape yon enfeksyon.

Efè segondè: pwoblèm ki soti nan tretman kansè oswa lòt medikaman.

Ekimosis: san ki rete anba po an, san ke po an pa blese .

Emogram : egzamen san ki bay kantite  selil ki prezan nan yon kantite san ak pwopòsyon ki genyen ant yo.

Epistaksis : nen senyen.

Faktè Risk: Yon sikonstans oswa sitiyasyon ki ogmante pwobabilite yon moun nan fè yon maladi oswa lòt pwoblèm sante.

Fisi: blese ki long epi ki pa gen anpil separasyon nan arebò li .

Flò bakteryen: Se mikwo-òganis yo souvan jwenn sou po, trip, bouch ak vajen.

Fwa: ògàn vital nan kò moun nan  ki gen fonksyon dijere manje ak transfòme yo an enèji.

Gangliyon lenfatik: Se nodil nan diferan gwosè ki fè pati yon sistèm. Yo estriktire nan yon rezo epi yo entèkominike ak distribye nan tout kò a.

Globil wouj: selil san ki gen fonksyon  transpòte oksijèn soti nan poumon an ale nan selil nan tout tisi nan kò an.

Globil blan: selil san ki gen kòm travay  ede kò a konbat enfeksyon ak lòt maladi.

Grèf mwèl zo: Youn nan tretman pou kansè, ki endike nan sèten maladi.

Iminofenotip: Yon tès san ki nesesè pou fè dyagnostik ki kalite lesemi.

Katetè: Yon aparèy ki itilize pou delivre oswa retire likid nan kò a. Katetè a gen fòm  yon tib long, mens ki antre nan yon veso. Operasyon dwe fèt pou yo mete li .

Kè plen: sansasyon anvi vomi, ki ka parèt tou tankou vant fè mal.

Komite onkoloji: Reyinyon kote divès manm ekip sante a patisipe, ki gen objektif se defini pi bon swen ak tretman pou chak pasyan ak fanmi yo. Onkolojis pedyatrik, enfimyè, oksilyè, sikològ, travayè sosyal, terapis okipasyonèl, radyoterapis, pami lòt espesyalis patisipe tou depann de maladi chak timoun.

Larat: ògàn nan kò moun nan ki fonksyone an relasyon ak san an ak sistèm iminitè a. 

Lenfoblas: selil imati tipik nan lesemi lenfoblastik.

Metastaz: Se lè  kansè a gaye nan kò a .

MIBG Sentigraf: li pran pati kò ak maladi neroblastom.

Mòbidite: Nimewo moun ki vin malad nan yon kote patikilye ak tan.

Myeloblas: selil imati tipik nan lesemi myeloyid.

Myelogram: Yon pwosedi ki fèt sou mwèl zo a pou detekte si gen nenpòt anomali nan pwodiksyon san.

Nerofibromatoz: Yon maladi ki karakterize pa kwasans timè yo rele nerofibrom, ansanm ak nè nan kò a oswa anba po a.

Operasyon: Pati nan medesin ki mete katetè, fè operasyon pou retire ou tikal tisi pou voye pou etid byopsi, ou byen yo retire yon timè pandan tretman an.

Plakèt: selil san ki ede nan pwosesis kowagilasyon an pou rete san lè on moun ap senyen epi ede blesi yo geri.

Petechi: Ti tach wouj oswa koulè wouj vyolèt  ki parèt sou po a oswa anndan bouch ou.

PET CT: Egzamen ke yo fè pou yo si maladi kansè a nan lòt pati nan kò a, yo sipoze bay you medikaman nan venn.Yo itilize li anpil pou lenfom yo .

Ponksyon lonbè: Yon pwosedi medikal ki jwenn likid nan sèvo a pou analiz.

Pwotokòl: Se yon gid klinik epi se yon plan detaye, estanda ke doktè swiv lè yap trete yon moun ki gen kansè.

Pwonostik: Prediksyon ke yo fè sou sekous maladi a .

Radyasyon iyonizan: Yon kalite radyasyon enèji segondè ki lakòz chanjman chimik nan selil yo ak domaj ADN. Sa ogmante risk sèten kondisyon oubyen maladi , tankou kansè.

Radyoterapi: Youn nan tretman kansè ki itilize reyon enèji segondè pou konbat selil kansè yo. Li ka lakòz efè segondè pou yon ti kras tan tankou po a wouj, nan zòn moun nan  te resevwa radyasyon an,cheve ka tonbe si moun lan resevwa li nan tèt li, kè plen si li pran li sou vant li, pwoblèm pou vale oswa manje si li pran li nan zòn kou.Kò krazre se  efè ki rive anpil.

Rechite: Yo rele tou li reparèt ankò, kansè ki te retounen apre ke yo pat jwen selil kansè yo ankò.

Remisyon: Se lè moun lan rejwenn sante li, li retabli, li vini djanm, tout siy ak sentòm maladi a disparèt ak tretman an.

Sendwòm Down: Yon maladi jenetik ki koze pa prezans ou kwomozòm anplis ki se kwomozom 21 an oswa yon pati nan kwomozòm 21 an.

Sentigrafi nan zo: Pèmèt yo rekonèt tout zo nan kò moun nan ak fonksyon yo.

Sentigram: tès medesin nikleyè ki enplike nan aplike sibstans ki ka idantifye ògàn ak fonksyon yo.

Sistèm iminitè: Li se you bagay  nan kò a ki gen kòm objektif  defann tèt li kont mikwòb , tankou bakteri, viris, elatriye.

Sitojenetik: Etid kwomozòm selil ki enplike nan maladi kansè.

Sonografi: Egzamen ak imaj ki mache ak iltrason ki pèmèt wè kèk  ògàn  nan kò moun.

Tès san: echantiyon yo jwenn nan pike yon venn oswa katetè.

Timè: Gwo boul tisi ki pa nòmal , ki ka malin (kansè) oswa Benin (ki pa kansè).

Transfizyon: se lè yo bay nan venn sa yo rele san an li kapab globil wouj,plakèt oswa plasma.

Twou dèyè ( anis): akote twou poupou an .

Zo plat: Zo ak tisi eponj kote san an pwodwi.