TIP KANSÈ 

Kansè nan san: Lesemi

Lesemi rele «kansè nan san an,» li koze pa yon mank  kontwòl nan pwodiksyon  globil blan nan mwèl zo a.

Pou rezon enkoni, sik fòmasyon an vin dezorganize, ki mennen nan pwodiksyon selil kap ranplase lòt ke yo rele Blas ( selil ki pi jèn yo) .

Miltiplikasyon san kontwòl blas yo, anvayi ak ranplase selil nòmal, sa ki lakòz ke yo  deplase ale lòt kote . Kòm li pwogrese, li kite mwèl zo a, yo ale nan san epi yo anvayi tout kò a, sitou sèten sit tankou  glangliyon  yo, fwa, ak larat, ak lòt kote.

Lenfom 

Kò imen an gen yon yon sistèm pou repon ak enfeksyon ak enflamasyon yo rele sa sistèm iminitè . Nan sistèm sa ou jwen sa yo rele ne lenfatik yo, yo soti depi nan tèt rive nan dwèt pye nou , se yo ki defan ak pwoteje kò nou. Men pou kèk rezon nou pa konnen, selil ki nan glangliyon sa yo ka vire nan selil kansè.

Kwasans gradyèl li anvayi ne lenfatik yo, detwi fòm ak fonksyon li , epi selil sa yo ranplase pa selil kansè.

Timè nan sèvo 

Dyagnostik sa a lye a yon pil selil kansè ki fòme yon mas ki rele yon timè, ki sitiye nan sèten zòn nan sèvo pasyan an, epi li ka parèt nan tisi sèvo a, mwal epinyè a, menenj ki antoure sèvo a, nan likid kap sikile  nan kanal ki nan sèvo a e ke yo rele vantrikil . Kapab genyen you pil selil kansè nan lòt tisi ki kapab ale nan lòt kote nan sèvo an ke yo rele metastaz.

Sèvo a kontwole fonksyon yo nan kò moun  tankou respire elatriye.

Mwal epinyè a konekte sèvo a ak nè ki dirije fonksyon tout kò a tankou liy kouran nan yon gwo tou kontwòl.

Timè nan Fwa 

Sa yo se timè ki ra nan timoun.Li pwodwi pa fòmasyon  selil kansè nan tisi fwa a .

Fwa a se yon ògàn enpòtan anpil, li esansyèl pou lavi. Li sitiye sou bò dwat nan vant lan, anba dyafragm la epi li separe kotòf lestomak lan ak  vant lan, li fòme pa sa yo rele lòb. Ògàn sa a filtre eleman yo nan san an yo dwe elimine pa pipi a ak poupou a. Li fòme bil lan ki ede nan dijesyon grès nou manje.

Li kenbe  sik nan kò moun epi pou li itilize kòm enèji.

Timè nan ren: timè nan Wilms

Li se yon timè ki afekte ren, li transfòme oswa chanje selil ren pou selil kansè.

Timè sa a ka afekte yon ren oswa tou de ren on timoun .

Neuroblastom

Selil kansè ki soti nan tisi imati, ki rele neroblas, ki soti nan tisi nève imati.

Selil sa yo distribiye nan glann adrenal ki chita sou tèt ren yo , tèt, toraks, oswa mwèl epinyè.

Glann sa yo jenere òmon enpòtan ki enplike nan kontwole tansyon ateryèl, batman kè, sik nan san, ak repons nan estrès (ki ka enfeksyon).

Li kapab la anvan timoun nan fèt ou byen nan premye ane vi you timoun.

Retinoblastom

Ou jwen kansè sa  nan je , li kòmanse nan retin lan (parti  ki chita nan parti dèyè je a).

Retin lan se yon tisi nève ki konekte pa dèyè je a ak  nè yo ki kontwole  vizyon depi sèvo a.

Retin la resevwa limyè nan objè nou wè yo , li voye siyal nan sèvo li itilize nè  optik la pou fè sa  konsa li pèmèt nou wè objè yo.

Retinoblastom ka rive nan fanmi ki te gen retinoblastom (timoun lan eritye  makè jenetik), men li ka rive nan fanmi ki pa gen  istwa de lòt manm fanmi ki gen retinoblastom.

Sakòm

Se yon kalite kansè ki kòmanse nan zo yo oswa tisi mou nan kò a, tankou zo mou, grès, misk, veso sangen, tisi fib, oswa lòt tisi konjonktif oswa sipò. Diferan kalite sakòm depann de kote kansè a ap fòme.

Tisi ki pi souvan afekte a se misk lan ak kote prensipal la nan misk yo.

Manm siperyè ak enferyè ,tèt,kou, twon,ak vant.

Kansè ka kòmanse nan ògàn ki fèt ak misk tankou nan blad pipi, matris, kote boul je a ye (òbit). Gen anpil tip sakòm.

Timè nan testikil

Testikil( boul grenn)  yo se de glann vlope nan yon sak ke yo rekonèt kòm skrotòm ​​lan,yo chak sitiye nan de bò glann lan. Fonksyon li se pwodwi òmon gason tankou testostewòn ak espèm oswa dechaj, ki responsab pou fètilite gason.

Testikil(boul grenn)  yo tache ak rès kò a pa yon kòd, ki rele kòd espèmatik,  ki se ògàn ki irige  testikil yo.

Timè nan ovè

Ovè yo se yon pati nan sistèm repwodiksyon fi a. Ou fi gen de ovè epi yo  sitiye nan basen an , anba vant lan . Ovè yo pwodwi òmon fi ak ze pou gwosès la. Timè nan ovè parèt kay gran tifi (adolesan).

Timè nan zo

Timè nan zo kay timoun yo gen non diferan pase timè nan zo kay granmoun yo

Timè zo timoun ka koresponn ak:

  • Timè ki rive nan zo yo rele zo long, ki nan kò yon moun tankou zo bra ak janm yo.
  • Timè ki soti nan sa yo rele zo plat tankou zo yo nan zo kòt yo, estènòm lan oswa karina nan toraks lan, ak basen an.
  • Metastaz nan zo se prezans kansè zo ki konpwomèt zo a men ki pa sòti dirèkteman nan zo a , men ki gaye nan lòt kote nan kò timoun lan tankou zo yo.