Koman ou kapab wè kansè bonè kay timoun

Pou reyalize dyagnostik alè ak tretman kansè timoun, nou bezwen kolabore ak fanmi, sistèm sante ak kominote (lekòl):

  • Prevansyon Sante: Sistèm piblik la entegre kontwòl sante timoun yo depi nan peryòd lè yo fè fèt (neonatoloji) “Kontwòl timoun ki an sante a”.
  • Konsiltasyon pou malady (Mòbidite): Sentòm ki pwoduy kay timoun lan lè lap grandi ta dwe evalye pa ou doktè ki nan atansyon primè.

Men kèk siy ak sentòm, ki ka ogmante sispisyon nou  nan kansè timoun epi ki mande konsiltasyon avèk yon espesyalis nan zafè kanzè .

PA JAM BLIYE EPI TOUJOU SONJE NAN ZAFÈ KANSÈ PI BONÈ SE GRANM MATEN.